کمپین های معیشتی

درحال اجرا

گزارش عملکرد مددکاری معیشتی خیریه همای رحمت کرمانشاه

گزارش عملکرد دی ماه 99 خیریه همای رحمت کرمانشاه
گزارش عملکرد بهمن ماه 99 خیریه همای رحمت کرمانشاه