در صورتی که فردی نیازمند با نیاز درمانی می‌شناسید، می‌توانید از طریق فرم زیر به خیریه‌ی دانشجویی التیام معرفی ‌نمایید. اعضای تیم مددکاری، پس از تحقیق و تایید صحت اطلاعات، افراد شناسایی شده را در روند درمان یاری خواهند کرد.