اسامی پزشکان خیر و مددکار مؤسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

دکتر افشار هزارخانی ،دکتر پرندوش سپهری ، دکتر سید رضا باقری،دکتر نمکیان

دکتر سیدزاده ، دکتر صفایی ، دکتر حبیبی ، دکتر داریوشی ، دکتر یوسفی ، دکتر صدیقی ، دکتر بیگلری ، دکتر کرامتی ، دکتر همتی ، دکتر وکیلی ، دکتر قاسمی ، دکتر توحیدی،دکتر ویسی ، دکتر گلپایگانی

دکتر چقاکبودی ، دکتر مهدیان، دکتر بقائی پور

مرتضی صائب ، دکتر پیمان الفتی 

دکتر مهربخش ، دکتر محمدی

دکتر ماندانا امیری

دکتر ماریا شیروانی ، دکتر بهزاد مهدویان

دکتر انوری ، دکتر عیوضی

دکتر احسان کاظمی

دکتر ایزدی ، دکتر مدنی ، دکتر رمضانی

دکتر رضا وند

دکتر صادق محبی ، دکتر روشنی

دکتر علی ابراهیمی

کمپین های مددکاری درمانی

گزارش عملکرد مددکاری درمانی خیریه همای رحمت کرمانشاه

گزارش عملکرد دی ماه 99 خیریه همای رحمت کرمانشاه
گزارش عملکرد بهمن ماه 99 خیریه همای رحمت کرمانشاه

فرم همکاری پزشکان نیکوکار با مؤسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

  • برای ثبت آیدی لطفا علامت @ بگذارید.