کمک به نیازمندان زمان دلخواه همای رحمت کرمانشاه

وام مهر مهربانان با حمایت شما عزیزان وام مهربانی به افراد نیازمند واجد شرایط تعلق میگیرد
(شرایط برگشت وام نیز نوشته شده است)

کمک به خیریه همای رحمت کرمانشاه مهر مهربانان ما با شما سرآغاز اتفاقات قشنگیم

هفتم هر ماه با پرداخت تنها هفتاد هزار تومان سهمی در درمان بیماران نیازمند داشته باشیم.