آیا در آفریقا کار می کنید؟

آیا در آفریقا کار می کنید؟