تأمین هزینه دارو بیماران نیازمند و ایتام

توضیحات

تأمین هزینه دارو بیماران نیازمند و ایتام با ويزيت بيماران معرفي شده توسط همكاران پزشک ،خيريه هاي مردمي سطح شهر وبهزيستي ،توسط اساتيد و پزشكان نيكوكار :

متخصص داخلي ،چشم پزشک ،دندانپزشک ،اورتوپد ،جراح مغزواعصاب ،نفرولوژيست ،نورولوژيست ،راديولوژيست ،كارديولوژيست

جمعا ٣٠ بيمار

آزمايشگاه

تامين هزينه دارو بيماران نيازمند جمعا مبلغ ٢ميليون تومان

تهيه اتل AFO جهت بيمار مبتلا به نوروپاتي (١/١ميليون تومان)

تحویل دارو موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

لینک خارجی برای تست

%
سرمایه بدست آمده
  • 3/100/000 تومانمتعهد
  • 3/100/000 تومانهدف
  • 5حامیان

Other Project

FundPress has built a platform focused on aiding entrepreneurs, startups, and companies raise capital from anyone.