کمک موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه به خانواده نیازمند

توضیحات

کمک موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه به خانواده نیازمند

آتنا سه ساله چندی قبل به علت توده ای در شکم جراحی شده و متاسفانه پاتولوژی سارکوم بد خیم را نشان داد . خبری شوکه کننده برای پدری که شغل خود را از دست داده و چرخ زندگی خانواده 4 نفری را به سختی می گرداند . ساکن در زیرزمین 30 متری استیجاری ، مستهلک و کاملا نم زده ، فاقد حداقلهای لازم زندگی .

سختی تأمین معیشت و شرمندگی زن و دختران از یک سو و سرطان کودک از سوی دیگر ، توان تصمیم گیری صحیح را سلب و جمع خانواده را تا مرز فروپاشی پیش برده بود .

خیریه همای رحمت کرمانشاه

یک تلویزیون اهدایی عزیزان گروه همراه توشه ای ناچیز کمک موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه به خانواده نیازمند ، آبرومند و بشدت گرفتار گردید .

همچنین به لطف دوستان ، پدر خانواده از امروز در یکی از مراکز دولتی تحت عنوان نیروی شرکتی مشغول کار شد ، خوشبختانه با حمایت موسسه مهر آیینان مهر و خدمات دولتی ، کودک سرطانی از نظر هزینه های درمانی دغدغه زیادی ندارند .

رهن منزل مناسب ، تهیه و تعمیر بعضی از وسایل منزل ( یخچال ، کهنه شور ، اجاق گاز ) و حمایت های تغذیه ای ضروری ترین نیازهای این خانواده است.

موسسه خیریه همای رحمت کرمانشاه

لینک خارجی برای تست

%
سرمایه بدست آمده
  • 7/000/000 تومانمتعهد
  • 20/000/000 تومانهدف
  • 1حامیان

Other Project

FundPress has built a platform focused on aiding entrepreneurs, startups, and companies raise capital from anyone.